با سلام

    مدتی است که در فکرم وارد این فضا شوم ولی نمی توانستم خودم را راضی کنم تا اینکه   در یک ماه اخیر وبررسی وجه مثبت ان وحضور افراد شایسته که با نام ونشان فعالیت میکنند تصمیم گرفتم خود را به دوستان مذکور چسبانده واز فضایل وتجربیات انها استفاده کنم.

  پایه وبلاگ را مسایل ورزشی محل قرار دادم ولی از انجا که فعالیت چندانی انجام نمیگیرد با بیان خاطرات شروع کرده و گهگاهی هم به دیگر مسایل میپردازم.