الحمدالله، امروز جمعه24 دیماه ورزش با حضور تعداد بیشتری از دوستان که رونقی به محفل مل بخشیدند برگذار شد.
  ابتدا راهپیمایی وسپس به نرمش در جوار امامزاده سید احمد ونهایتا" به دو نرم پرداختیم.
  از بهترین لحظات برنامه گفتگو بعد از صبحانه است که با اضافه شدن چند دوست با صفا واقعا" به شیرینی گذشت.صبحانه امروز روی شنهای ساحل ودر کنار دریا صرف شد.
  بعد از آن بنده پیشنهاد دادم که برنامه ورزش یک هفته در میان برگذار شود تا با خستگی احتمالی دوستان مواجه نشویم که با این پیشنهاد مخالفت شد. بنابراین جمعه اینده ساعت 7:30 در همان مکان همیشگی جمع خواهیم شد.
  در اخر هدیه ای به قید قرعه از طرف فروشگاه پارس اسپرت به یکی از دوستان داده شد.