با سلام

مطابق خبر رسیده ، موضوع جابجایی یا عدم جابجایی محل به نقطه بدی رسیده که نظر دو طیف موجود در هلیله را براورده نمیکند و اینکه قطعه زمین وسیعی را در حوالی  "چه تل"  به نام هلیله وبندرگاه تسطیح میکنند.

  البته منابع خبری از تلاش شورای محل در رد این اقدام خبر میدهند.

 خلاصه ، اگراین موضوع صحت دارد باید روشی برای عقیم کردن آن قبل از دیر شدن پیش گرفت.