سه گـــل روییده اندر باغ احساس               گــل سوسن گــل لاله گل یاس

گل اول که ماه عالمیــــن اســــت             عزیز فاطمه نامش حسین است

گل دوم نگر غرق است در فضل              امید مرتضی نامش اباالفضل

گــــــل سوم گلی در عبــــد باشد              امام چهارمین سجــــــاد باشد

سلام بر شعبان و اعیادش

سلام بر حسین و عباسش

سلام بر سجاد و سجده هایش

سلام بر علی اکبر و جوانیش

سلام بر نیمه شعبان و منتظران ظهور مولودش

میلاد انوار بنی هاشمی و آغاز ماه آل الله بر هم محلی های عزیز و شیعیان عالم  مبارک باد