لطفا" در مورد مسائل فنی تیم و دیگر موارد با نظرات خود مرا راهنمایی کنید.